Otrzymaj oferty bezpośrednio od wielu firm leasingowych
Przód nowego samochodu osobowego stojącego w salonie samochodowym

Wyszukiwarka Leasingu

Otrzymaj tanie i dobre oferty leasingu bezpośrednio od najlepiej ocenianych leasingodawców

Dłonie chroniące zabawkowy fioletowy samochód osobowy

Kalkulator GAP

Lepsze i tańsze Ubezpieczenie GAP. U nas kupujesz GAP fakturowy ze zniżką – sprawdź cenę

Mężczyzna w latekswoych rękawiczkach opisujący stan techniczny używanego białego samochodu

Poleasingowe

Poleasingowe samochody i sprzęt. Aukcje i sprzedaż – wszystko w jednym miejscu

< powrót - Poradnik leasingowy

Sposoby postępowania przy zdarzeniach związanych z trwającą umową leasingu i przedmiotem umowy. Pytania i odpowiedzi. Wybierz interesujący Cie zakres tematyczny:

Przedmiot leasingu

Czy mogę podnająć leasingowany przedmiot innej firmie? Przekazać pracownikowi lub osobie trzeciej?

Podnajęcie bądź użyczenie przedmiotu leasingu innej firmie (osobie trzeciej) wymaga pisemnej zgody finansującego. Za wydanie zgody naliczana jest opłata manipulacyjna, zazwyczaj w wysokości 200-300 zł.
Nie wymaga zgody leasingodawcy użytkowanie przedmiotu przez pracowników przedsiębiorcy.

Artykuł na ten temat: Użytkowanie przedmiotu leasingu przez osobę trzecią

Czy moja rodzina może jeździć leasingowanym samochodem?

Rodzina przedsiębiorcy może bez przeszkód używać samochodu będącego przedmiotem leasingu. Nie wymaga to odrębnej zgody leasingodawcy.

Artykuł na ten temat: Użytkowanie przedmiotu leasingu przez osobę trzecią

Gdzie mogę dokonywać przeglądów przedmiotu leasingu?

Wszelkich czynności serwisowych związanych z przeglądami bądź naprawami przedmiotu leasingu należy dokonywać w stacjach obsługi zalecanych przez producenta przedmiotu i/lub zaakceptowanych przez finansującego. Ma to istotne znaczenie zwłaszcza w przypadku przedmiotów objętych gwarancją. Należy dodać, że w praktyce leasingodawcy nie weryfikują gdzie i jak serwisowany jest przedmiot. W teorii jednak nieprawidłowe serwisowanie pojazdu może być nawet podstawą do wypowiedzenia umowy przez finansującego. Ponadto w przypadku zwrotu przedmiotu leasingu do finansującego (np.: windykacja), korzystający poniesie koszty związane z naprawą nieprawidłowo serwisowanego przedmiotu.

Artykuł na ten temat: Serwisowanie przedmiotu leasingu (przeglądy okresowe)

Czy mogę zainstalować w leasingowanym samochodzie gaz / hak?

Montaż instalacji gazowej LPG oraz haka wiąże się z koniecznością poinformowania o tym fakcie finansującego i uzyskania jego zgody. Po montażu pracownik leasingodawcy będzie musiał udać się do właściwego urzędu w celu dokonania wpisu w dowodzie rejestracyjnym. Z tytułu tej usługi zostanie naliczona opłata manipulacyjna.

Artykuł na ten temat: Montaż instalacji gazowej LPG w leasingowanym samochodzie oraz Montaż haka w leasingowanym samochodzie

Co muszę zrobić, żeby wymienić / naprawić przedmiot leasingu na gwarancji / w ramach rękojmi?

Wszelkie ustalenia związane z naprawą lub wymianą przedmiotu leasingu w ramach gwarancji i ewentualnie rękojmi korzystający powinien przeprowadzać z dostawcą środka trwałego będącego przedmiotem leasingu. Prawo to daje leasingobiorcy Kodeks Cywilny, który uniemożliwia jedynie odstąpienie od umowy sprzedaży ze zbywcą bez uzyskania zgody leasingodawcy. O ewentualnej wymianie na inny przedmiotu objętego gwarancją korzystający powinien poinformować finansującego.

Artykuł na ten temat: Leasingobiorca ponosi konsekwencje wyboru przedmiotu leasingu

Czy mogę użytkować przedmiot leasingu za granicami Polski?

W przypadku samochodów będących przedmiotem leasingu wyjazd za granicę wiąże się z koniecznością posiadania ważnej polisy AutoCasco obejmującej ubezpieczeniem terytorium krajów, po których będzie poruszał się korzystający. Niektórzy finansujący zabraniają wyjazdu za granicę bez uzyskania od niego zgody na piśmie, ale jest to rzadkość. W przypadku maszyn i urządzeń, które mają być użytkowane za granicami Polski, korzystający musi uzyskać zgodę finansującego oraz wskazać dokładne miejsce użytkowania przedmiotu.

Artykuł na ten temat: Samochodem w leasingu za granicę

Czy mogę dokonać tuningu samochodu?

Wszelkie przeróbki i modyfikacje samochodu, w tym bardzo popularny chiptuning jest możliwy po wcześniejszym uzyskaniu zgody finansującego - tak wynika z zapisów umownych. W praktyce jednak korzystający tuningują samochody bez informowania o tym fakcie firmy leasingowej.

Artykuł na ten temat: Leasing a tuning samochodu oraz Jazdy wyścigowe a leasing

Utraciłem kluczyki do samochodu? Czy muszę to zgłosić finansującemu?

Odpowiedź na to pytanie znajduje się poniżej w kategorii "Ubezpieczenia i szkody".

Ubezpieczenia i szkody

Utraciłem kluczyki do samochodu? Czy muszę to zgłosić finansującemu?

Niektórzy finansujący wymagają, aby informować ich o utracie kluczyków / karty do samochodu. Jednak to co jest naprawdę kluczowe, to konieczność poinformowania o tym fakcie ubezpieczyciela! Podobnie jak w przypadku wymiany zamków. Jeżeli klucze zostały skradzione, wówczas konieczne jest zgłoszenie tego faktu na policję.

Czy mogę uzyskać zwrot składki ubezpieczeniowej po zakończeniu leasingu?

Zazwyczaj tak. Każdy finansujący ma swoje własne zasady wystąpienia o zwrot składki ubezpieczeniowej po zakończeniu umowy leasingu.

Czy mogę przepisać polisę na siebie po wykupieniu przedmiotu z leasingu?

Zazwyczaj tak. Każdy finansujący i ubezpieczyciel ma swoje własne zasady przepisania polisy na nowego właściciela po zakończeniu umowy leasingu.

Czy mogę zmienić ubezpieczyciela w trakcie trwania umowy leasingowej?

Każdy finansujący stosuje swoje własne zasady wyboru / zmiany ubezpieczyciela. Zazwyczaj zmiana jest możliwa przy wznowieniu polisy na kolejny rok (okres). Chęć zmiany ubezpieczyciela należy jednak zgłosić z odpowiednim wyprzedzeniem (zazwyczaj 14-28 dni przed zakończeniem obecnej polisy). Wybór własnego ubezpieczyciela wiąże się też z naliczeniem opłaty manipulacyjnej przez finansującego (zazwyczaj 200-300 zł).

Artykuł na ten temat: Jak nie przepłacić za ubezpieczenie w leasingu?

Czy ubezpieczenie może być doliczone do rat leasingowych?

Zależy to od oferty finansującego - leasingodawcy oferują różne rozwiązania. Może to być ubezpieczenie wieloletnie doliczone do rat, może to być także składka roczna rozbita każdorazowo na kilka/naście rat (od 2 do 12). Są też leasingodawcy, którzy nie zgadzają się na rozbicie składki ubezpieczeniowej na raty i honorują wyłącznie płatność jednorazową.

Czy płatność za składkę ubezpieczeniową mogę rozłożyć na raty?

Rozłożenie składki ubezpieczeniowej na raty wymaga zgody finansującego. W przypadku ubezpieczenia spoza oferty leasingodawcy (znalezionego we własnym zakresie), zdecydowana większość firm leasingowych wymaga dokonania jednorazowej płatności. Więcej możliwości jest w przypadku ubezpieczenia z pakietu leasingodawcy - sposoby rozłożenia na raty opisane w poprzednim pytaniu

Kto wypowiada polisę OC? Korzystający czy finansujący?

W trakcie trwania umowy leasingu polisę OC wypowiada finansujący, jako właściciel pojazdu. Po wykupieniu przedmiotu z leasingu obowiązek ten przechodzi na nabywcę.

Chciałbym zgłosić szkodę? Co muszę zrobić i kogo najpierw powiadomić?

Najważniejsze jest zgłoszenie szkody najpierw odpowiednim organom (np.: policji, jeżeli do zdarzenia doszło w wyniku przestępstwa) oraz ubezpieczycielowi. Każdy ubezpieczyciel ma swoje własne terminy, zazwyczaj ma to się odbyć niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 2-3 dni. Następnie o fakcie powstania szkody należy poinformować finansującego - zazwyczaj na odpowiednim formularzu/druku dostępnym on-line.

Artykuł na ten temat: Zgłaszanie i likwidacja szkody w leasingu

Gdzie mogę naprawić przedmiot po szkodzie częściowej?

Naprawy przedmiotu leasingu po szkodzie częściowej należy dokonywać w stacjach obsługi zalecanych przez producenta przedmiotu i/lub zaakceptowanych przez finansującego. Ma to istotne znaczenie zwłaszcza w przypadku przedmiotów objętych gwarancją.

Artykuł na ten temat: Zgłaszanie i likwidacja szkody w leasingu

Czy szkoda może zostać rozliczona w wariancie kosztorysowym?

Nie. Rozliczenie szkody przedmiotu leasingu wymaga dostarczenia do ubezpieczyciela faktur za jego naprawę.

Artykuł na ten temat: Zgłaszanie i likwidacja szkody w leasingu

Co dzieje się w przypadku kradzieży, utraty lub zniszczenia przedmiotu?

W przypadku powstania szkody całkowitej umowa leasingu wygasa i zostanie rozliczona. Finansujący będzie wymagał od korzystającego zapłaty pozostałych do końca umowy zdyskontowanych rat leasingu. Należność ta zostanie pomniejszona o wypłacone przez ubezpieczyciela odszkodowanie. W przypadku, gdy odszkodowanie przewyższy kwotę należną leasingodawcy, to nadwyżka zostanie przekazana korzystającemu.

Artykuł na ten temat: Szkoda całkowita w leasingu

Więcej o szkodach i sposobach na obniżenie kosztów ubezpieczenia przy leasingu w sekcji Ubezpieczenia i szkody

Płatności

Czy mogę wybrać / zmienić dzień miesiąca, który jest terminem płatności raty leasingowej?

Niektórzy leasingodawcy pozwalają wybrać / zmienić dzień miesiąca, w którym należy opłacać kolejną ratę leasingu. Jednak nie jest to regułą. Ponadto niektóre firmy leasingowe dają do wyboru zaledwie 2-3 terminy w miesiącu (np. 15 i 30 lub 10, 20 i 30 dzień każdego miesiąca).

Nie otrzymałem faktury za ratę leasingową. Nie wiem ile zapłacić? Czy muszę w ogóle płacić?

Żaden leasingodawca nie zwolni korzystającego z obowiązku uiszczenia raty z powodu niedotarcia faktury. Praktycznie każda umowa leasingu przewiduje, że korzystający musi trzymać się harmonogramu opłat będącego integralną częścią umowy.

Zgubiłem fakturę za ratę leasingową. Czy mogę otrzymać duplikat?

Tak. Zazwyczaj jednak leasingodawcy naliczają opłatę manipulacyjną za wystawienie duplikatu jakiegokolwiek dokumentu, w tym faktury VAT - z reguły w wysokości kilkudziesięciu złotych.

Czy mogę otrzymywać fakturę elektroniczną (e-fakturę) za raty leasingowe?

Coraz więcej firm leasingowych ma możliwość przesyłania faktur w formie elektronicznej. Wystarczy złożyć stosowny wniosek/zgodę na otrzymywanie e-faktur. Zazwyczaj informacja o tym zamieszczana jest na stronach internetowych leasingodawców.

Czy mogę otrzymywać powiadomienia lub przypomnienia o terminie płatności poprzez e-mail lub SMS?

Niektóre firmy leasingowe umożliwiają korzystanie z usług powiadamiających o istotnych terminach związanych z przebiegiem umowy. Czasami są to jednak usługi płatne.

Kto opłaca podatek od środków transportu (drogowy)? Finansujący czy korzystający? Jaka jest jego wysokość?

Podatek drogowy jest refakturowany na korzystającego, więc de facto to on ponosi jego koszt. Jego wysokość ustalana jest w drodze uchwały rady miasta bądź gminy, w której zarejestrowany jest pojazd.

Czy mogę nadpłacać za raty leasingowe? Czy mogę zapłacić za kilka rat z góry?

Nadpłacenie dwóch czy większej ilości rat jest technicznie możliwe, jednak w praktyce nie daje to leasingobiorcy żadnej korzyści. Nadpłacone środki będą czekały na koncie finansującego w formie "zaliczki" na kolejne płatności, a faktury za raty będą wystawiane zgodnie z harmonogramem opłat będącym integralną częścią umowy. "Przyspieszenie" fakturowania możliwe jest dopiero po zmianie harmonogramu opłat. Jednak taka zmiana wiąże się naliczeniem opłaty manipulacyjnej - czasem nawet kilkuset złotowej.

Naliczono mi opłatę dodatkową / opłatę manipulacyjną. Dlaczego?

Opłaty dodatkowe w trakcie trwania umowy leasingu naliczane są za czynności dodatkowe, takie jak wystawienie duplikatów dokumentów, wydanie upoważnień, zgód, zmiany w umowie, windykację, itp.

Artykuł na ten temat: Opłaty dodatkowe w leasingu

Zapłaciłem za minioną fakturę leasingową, a teraz otrzymałem wezwanie do zapłaty na którym widnieje jej numer tak, jakby nie została opłacona. Co mam zrobić?

Niezależnie od tego co korzystający wpisze w tytule przelewu, finansujący zazwyczaj zastrzegają sobie prawo do księgowania wszelkich wpłat na poczet najstarszych wymaganych należności. Jeżeli numer opłaconej faktury widnieje na wezwaniu, to znaczy, że kwota (lub jej część) z tego przelewu została zaksięgowana na poczet jakiejś wcześniejszej niedopłaty. Mogą to być kwoty należne za niedawno wystawione ubezpieczenie, czy jakąś dodatkową opłatę manipulacyjną z tytułu jakiejś czynności. Należy skontaktować się z działem księgowości lub windykacji leasingodawcy, aby wyjaśnić wątpliwości.

Otrzymałem wezwanie / ostateczne wezwanie do zapłaty. Ile mam czasu na spłatę zadłużenia?

Na wezwaniu do zapłaty powinien być wyznaczony termin do spłaty zadłużenia. W przypadku większości firm leasingowych jest to 7 dni. Po tym terminie - w przypadku braku wpłaty lub kontaktu z działem windykacji w celu ustalenia warunków spłaty zadłużenia - leasingodawca będzie mógł wypowiedzieć umowę i wezwać do zwrotu lub odebrać przedmiot leasingu.

Artykuł na ten temat: Po jakim czasie od niezapłacenia raty leasingodawca wypowie umowę?

Otrzymałem wypowiedzenie umowy? Czy muszę oddać przedmiot? Co mogę zrobić, żeby go nie stracić?

Wypowiedzenie umowy jest zazwyczaj równoznaczne z wezwaniem do zwrotu przedmiotu. W przypadku braku zwrotu, leasingodawca będzie mógł odebrać przedmiot na własną rękę lub korzystając z usług firm windykacyjnych. Koszty odbioru obciążą dodatkowo leasingobiorcę. Chcąc uniknąć utraty przedmiotu, korzystający będzie musiał uregulować całe zadłużenie powiększone o koszty windykacji i wznowienia umowy, aby umowa mogła być reaktywowana.

Artykuł na ten temat: Konsekwencje opóźnień w płatnościach rat leasingowych

Zmiany w umowie leasingu

Czy mogę wybrać / zmienić dzień miesiąca, który jest terminem płatności raty leasingowej?

Niektórzy leasingodawcy pozwalają wybrać / zmienić dzień miesiąca, w którym należy opłacać kolejną ratę leasingu. Jednak nie jest to regułą. Ponadto niektóre firmy leasingowe dają do wyboru zaledwie 2-3 terminy w miesiącu (np. 15 i 30 lub 10, 20 i 30 dzień każdego miesiąca).

Czy mogę skrócić umowę i wykupić wcześniej przedmiot?

Teoretycznie jest to możliwe, jednak w praktyce jest to trudne i kosztowne. Z jednej strony są ograniczenia podatkowe - umowa musi trwać minimum 40% okresu normatywnej amortyzacji środka trwałego. Z drugiej jest niechęć samych leasingodawców, którzy bronią się przed skracaniem okresu leasingu przez korzystających, naliczając im kosztowne opłaty manipulacyjne z tego tytułu.

Artykuł na ten temat: Skrócenie umowy leasingu. Kiedy możliwe i jakie są koszty? oraz Zakończenie umowy leasingu przed czasem

Rozwiązujemy spółkę cywilną. Czy umowę może kontynuować jeden ze wspólników?

Zazwyczaj leasingodawcy umożliwiają kontynuację umowy przez jednego ze wspólników po rozwiązaniu spółki cywilnej.

Likwiduję działalność gospodarczą. Czy mogę kontynuować spłatę leasingu jako osoba prywatna?

Coraz więcej leasingodawców daje korzystającym możliwość kontynuowania spłaty leasingu i wykupu przedmiotu jako osoba prywatna, po likwidacji działalności.

Artykuł na ten temat: Czy możliwa jest zmiana leasingu firmowego na konsumencki i odwrotnie?

Czy mogę wydłużyć umowę leasingu?

Wydłużenie umowy leasingu jest możliwe w określonych warunkach. Najczęściej wydłużenie okresu wiąże się z naliczeniem opłaty manipulacyjnej przez leasingodawcę.

Artykuł na ten temat: Wydłużenie umowy leasingu. Kiedy możliwe i jakie są koszty?

Mam wysoki wykup, czy mogę go rozłożyć na raty?

Leasingodawcy zdają sobie sprawę, że jednorazowa zapłata wysokiego wykupu może być problemem dla korzystających. Dlatego część z nich umożliwia wydłużenie okresu umowy z jednoczesnym rozłożeniem wykupu na raty. Są także finansujący, którzy dają możliwość spłacania wykupu w formie kaucji doliczonej do rat leasingu przez cały okres trwania umowy.

Artykuł na ten temat: Wysoki wykup. Wliczać w raty leasingu czy płacić jednorazowo?

Czy mogę zakończyć umowę przed czasem i zwrócić przedmiot do leasingodawcy?

Korzystający zawsze ma możliwość zakończenia umowy leasingu przed czasem z jednoczesnym zwrotem przedmiotu do leasingodawcy. Umowa zostaje wówczas zakończona i rozliczona. Leasingodawca będzie mógł naliczyć odszkodowanie w wysokości pozostałych do końca umowy zdyskontowanych (pomniejszonych o część odsetek) rat leasingu. Odszkodowanie należne finansującemu będzie pomniejszone o wartość zwróconego przedmiotu.

Artykuł na ten temat: Zakończenie umowy leasingu przed czasem

Czy mogę dokonać cesji umowy i przekazać przedmiot innemu podmiotowi?

Cesja jest możliwa w przypadku umów leasingu zawartych po 1 stycznia 2013 roku. Trzeba jednak pamiętać, że firma przejmująca leasing (cesjonariusz) musi spełniać wymogi finansującego, np.: dotyczące wiarygodności / zdolności finansowej. W przypadku umów zawartych przed 2013 rokiem cesja jest w zasadzie niemożliwa. Niektóre firmy leasingowe umożliwiają jednak zakończenie i rozliczenie umowy z dotychczasowym leasingobiorcą i zawarcie nowej umowy na ten sam przedmiot z nowym korzystającym.

Artykuł na ten temat: Cesja leasingu - wszystko o przejęciu umowy

Co dzieje się z umową w przypadku śmierci korzystającego?

W przypadku śmierci przedsiębiorcy, jest możliwe kontynuowanie umowy leasingu przez jego spadkobierców, o ile zamierzają oni nadal prowadzić dotychczasową działalność.

Artykuł na ten temat: Leasing a śmierć korzystającego

Zmieniły się dane naszej firmy / zmieniła się siedziba naszej firmy? Co muszę zrobić?

O zmianie adresu do korespondencji, siedziby, nazwy firmy, nr NIP, przekształceniach, połączeniach, itp. należy poinformować finansującego, przesyłając nowe dokumenty rejestrowe i wniosek o naniesienia zmian w umowie. Za przygotowanie aneksu lub wprowadzenie zmian w danych umowy leasingodawcy naliczają najczęściej opłatę manipulacyjną od 100 zł w górę.

Przekształciliśmy spółkę cywilną w spółkę jawną? Czy musimy zmienić umowę leasingu?

Należy o tym fakcie poinformować finansującego, przesyłając dokumenty rejestrowe i wniosek o wprowadzenie zmian do umowy. Konieczne będzie podpisanie aneksu do umowy oraz nowego weksla i deklaracji wekslowej. Leasingodawcy naliczają najczęściej opłatę manipulacyjną za sporządzenie aneksu.

Czy mogę podnająć leasingowany przedmiot innej firmie? Przekazać pracownikowi lub osobie trzeciej?

Podnajęcie bądź użyczenie przedmiotu leasingu innej firmie (osobie trzeciej) wymaga pisemnej zgody finansującego. Za wydanie zgody naliczana jest opłata manipulacyjna, zazwyczaj w wysokości 200-300 zł.
Nie wymaga zgody leasingodawcy użytkowanie przedmiotu przez pracowników przedsiębiorcy.

Artykuł na ten temat: Użytkowanie przedmiotu leasingu przez osobę trzecią

Co muszę zrobić, żeby wymienić / naprawić przedmiot leasingu na gwarancji / w ramach rękojmi?

Wszelkie ustalenia związane z naprawą lub wymianą przedmiotu leasingu w ramach gwarancji i ewentualnie rękojmi korzystający powinien przeprowadzać z dostawcą środka trwałego będącego przedmiotem leasingu. Prawo to daje leasingobiorcy Kodeks Cywilny, który uniemożliwia jedynie odstąpienie od umowy sprzedaży ze zbywcą bez uzyskania zgody leasingodawcy. O ewentualnej wymianie na inny przedmiotu objętego gwarancją korzystający powinien poinformować finansującego.

Artykuł na ten temat: Leasingobiorca ponosi konsekwencje wyboru przedmiotu leasingu

Zakończenie umowy i wykup

Chcę wykupić przedmiot leasingu po zakończeniu umowy. Czy muszę coś zrobić?

Każdy leasingodawca może mieć nieco inną procedurę zgłoszenia chęci wykupu przedmiotu leasingu po zakończeniu umowy. Leasingobiorca jest zazwyczaj powiadamiany przez finansującego z wyprzedzeniem o zbliżającym się końcu umowy i konieczności przesłania informacji do leasingodawcy o chęci wykupu bądź rezygnacji z tego prawa.

Artykuł na ten temat: Wykup przedmiotu leasingu – jak w praktyce wygląda zakończenie umowy? oraz Jak korzystnie wykupić samochód z leasingu?

Jakich dokumentów potrzebuję do przerejestrowania samochodu wykupionego z leasingu?

Finansujący prześle wszelkie niezbędne do przerejestrowania pojazdu dokumenty po zakończeniu umowy leasingu i zapłaceniu kwoty wykupu. Będzie to faktura VAT wykupowa, karta pojazdu, KRS leasingodawcy.

Artykuł na ten temat: Dokumenty potrzebne do rejestracji samochodu wykupionego z leasingu

Czy mogę uzyskać zwrot składki ubezpieczeniowej po zakończeniu leasingu?

Zazwyczaj tak. Każdy finansujący ma swoje własne zasady wystąpienia o zwrot składki ubezpieczeniowej po zakończeniu umowy leasingu.

Czy mogę przepisać polisę na siebie po wykupieniu przedmiotu z leasingu?

Zazwyczaj tak. Każdy finansujący i ubezpieczyciel ma swoje własne zasady przepisania polisy na nowego właściciela po zakończeniu umowy leasingu.

Co dzieje się z moim wekslem po zakończeniu leasingu?

Sposób postępowania z wekslem po zakończeniu umowy jest zazwyczaj opisany w OWUL. Najczęściej leasingodawcy zobowiązują się do komisyjnego zniszczenia weksla. Leasingobiorca może na życzenie otrzymać protokół ze zniszczenia weksla, może także ewentualnie umówić się na odbiór samego weksla. Jednak niektórzy finansujący naliczają za taką niestandardową czynność (przekazanie protokołu lub weksla) drobną opłatę manipulacyjną.

Czy mogę skrócić umowę i wykupić wcześniej przedmiot?

Teoretycznie jest to możliwe, jednak w praktyce jest to trudne i kosztowne. Z jednej strony są ograniczenia podatkowe - umowa musi trwać minimum 40% okresu normatywnej amortyzacji środka trwałego. Z drugiej jest niechęć samych leasingodawców, którzy bronią się przed skracaniem okresu leasingu przez korzystających, naliczając im kosztowne opłaty manipulacyjne z tego tytułu.

Artykuł na ten temat: Skrócenie umowy leasingu. Kiedy możliwe i jakie są koszty? oraz Zakończenie umowy leasingu przed czasem

Rozwiązujemy spółkę cywilną. Czy umowę może kontynuować jeden ze wspólników?

Zazwyczaj leasingodawcy umożliwiają kontynuację umowy przez jednego ze wspólników po rozwiązaniu spółki cywilnej.

Chciałbym zlikwidować / zawiesić działalność w trakcie leasingu. Co stanie się z leasingiem?

W przypadku likwidacji lub zawieszenia działalności korzystający ma kilka możliwości. Może zwrócić przedmiot leasingu, może go wykupić przed czasem, ewentualnie kontynuować spłatę rat w trakcie zawieszenia lub po likwidacji jako osoba prywatna.

Artykuł na ten temat: Leasing a likwidacja działalności oraz Leasing a zawieszenie działalności

Likwiduję działalność gospodarczą. Czy mogę kontynuować spłatę leasingu jako osoba prywatna?

Coraz więcej leasingodawców daje korzystającym możliwość kontynuowania spłaty leasingu i wykupu przedmiotu jako osoba prywatna, po likwidacji działalności.

Artykuł na ten temat: Czy możliwa jest zmiana leasingu firmowego na konsumencki i odwrotnie?

Trudności finansowe leasingobiorcy

Zapłaciłem za minioną fakturę leasingową, a teraz otrzymałem wezwanie do zapłaty na którym widnieje jej numer tak, jakby nie została opłacona. Co mam zrobić?

Niezależnie od tego co korzystający wpisze w tytule przelewu, finansujący zazwyczaj zastrzegają sobie prawo do księgowania wszelkich wpłat na poczet najstarszych wymaganych należności. Jeżeli numer opłaconej faktury widnieje na wezwaniu, to znaczy, że kwota (lub jej część) z tego przelewu została zaksięgowana na poczet jakiejś wcześniejszej niedopłaty. Mogą to być kwoty należne za niedawno wystawione ubezpieczenie, czy jakąś dodatkową opłatę manipulacyjną z tytułu jakiejś czynności. Należy skontaktować się z działem księgowości lub windykacji leasingodawcy, aby wyjaśnić wątpliwości.

Otrzymałem wezwanie / ostateczne wezwanie do zapłaty. Ile mam czasu na spłatę zadłużenia?

Na wezwaniu do zapłaty powinien być wyznaczony termin do spłaty zadłużenia. W przypadku większości firm leasingowych jest to 7 dni. Po tym terminie - w przypadku braku wpłaty lub kontaktu z działem windykacji w celu ustalenia warunków spłaty zadłużenia - leasingodawca będzie mógł wypowiedzieć umowę i wezwać do zwrotu lub odebrać przedmiot leasingu.

Artykuł na ten temat: Po jakim czasie od niezapłacenia raty leasingodawca wypowie umowę?

Otrzymałem wypowiedzenie umowy? Czy muszę oddać przedmiot? Co mogę zrobić, żeby go nie stracić?

Wypowiedzenie umowy jest zazwyczaj równoznaczne z wezwaniem do zwrotu przedmiotu. W przypadku braku zwrotu, leasingodawca będzie mógł odebrać przedmiot na własną rękę lub korzystając z usług firm windykacyjnych. Koszty odbioru obciążą dodatkowo leasingobiorcę. Chcąc uniknąć utraty przedmiotu, korzystający będzie musiał uregulować całe zadłużenie powiększone o koszty windykacji i wznowienia umowy, aby umowa mogła być reaktywowana.

Artykuł na ten temat: Konsekwencje opóźnień w płatnościach rat leasingowych

Nie stać mnie na dalszą spłatę rat. Co mogę zrobić w tej sytuacji?

W przypadku braku środków na kontynuację spłaty rat leasingu, korzystający może zwrócić przedmiot. Umowa zostanie wtedy rozliczona, ale w przypadku gdy wartość zwróconego przedmiotu nie pokryje należności do leasingodawcy za pozostałe do końca leasingu zdyskontowane raty, to korzystający będzie musiał dopłacić różnicę. Innym rozwiązaniem może być znalezienie firmy, która przejmie leasing poprzez cesję lub która podnajmie przedmiot za wynagrodzeniem.

Artykuł na ten temat: Zakończenie umowy leasingu przed czasem

Czy mogę wydłużyć umowę leasingu?

Wydłużenie umowy leasingu jest możliwe w określonych warunkach. Najczęściej wydłużenie okresu wiąże się z naliczeniem opłaty manipulacyjnej przez leasingodawcę.

Artykuł na ten temat: Wydłużenie umowy leasingu. Kiedy możliwe i jakie są koszty?

Mam wysoki wykup, czy mogę go rozłożyć na raty?

Leasingodawcy zdają sobie sprawę, że jednorazowa zapłata wysokiego wykupu może być problemem dla korzystających. Dlatego część z nich umożliwia wydłużenie okresu umowy z jednoczesnym rozłożeniem wykupu na raty. Są także finansujący, którzy dają możliwość spłacania wykupu w formie kaucji doliczonej do rat leasingu przez cały okres trwania umowy.

Artykuł na ten temat: Wysoki wykup. Wliczać w raty leasingu czy płacić jednorazowo?

Czy mogę zakończyć umowę przed czasem i zwrócić przedmiot do leasingodawcy?

Korzystający zawsze ma możliwość zakończenia umowy leasingu przed czasem z jednoczesnym zwrotem przedmiotu do leasingodawcy. Umowa zostaje wówczas zakończona i rozliczona. Leasingodawca będzie mógł naliczyć odszkodowanie w wysokości pozostałych do końca umowy zdyskontowanych (pomniejszonych o część odsetek) rat leasingu. Odszkodowanie należne finansującemu będzie pomniejszone o wartość zwróconego przedmiotu.

Artykuł na ten temat: Zakończenie umowy leasingu przed czasem

Czy mogę dokonać cesji umowy i przekazać przedmiot innemu podmiotowi?

Cesja jest możliwa w przypadku umów leasingu zawartych po 1 stycznia 2013 roku. Trzeba jednak pamiętać, że firma przejmująca leasing (cesjonariusz) musi spełniać wymogi finansującego, np.: dotyczące wiarygodności / zdolności finansowej. W przypadku umów zawartych przed 2013 rokiem cesja jest w zasadzie niemożliwa. Niektóre firmy leasingowe umożliwiają jednak zakończenie i rozliczenie umowy z dotychczasowym leasingobiorcą i zawarcie nowej umowy na ten sam przedmiot z nowym korzystającym.

Artykuł na ten temat: Cesja leasingu - wszystko o przejęciu umowy

Chciałbym zlikwidować / zawiesić działalność w trakcie leasingu. Co stanie się z leasingiem?

W przypadku likwidacji lub zawieszenia działalności korzystający ma kilka możliwości. Może zwrócić przedmiot leasingu, może go wykupić przed czasem, ewentualnie kontynuować spłatę rat w trakcie zawieszenia lub po likwidacji jako osoba prywatna.

Artykuł na ten temat: Trwający leasing i likwidacja działalności - co zrobić?

Komornik zajął mi leasingowany przedmiot. Co mam teraz zrobić?

W przypadku, gdy komornik zajmie środek trwały będący przedmiotem leasingu, należy niezwłocznie zwrócić się do finansującego, aby mógł on wnieść powództwo przeciwegzekucyjne i odzyskać przedmiot od komronika. Uwaga! Należy pilnować terminu jednego miesiąca!

Artykuł na ten temat: Leasing a komornik - czy komornik może zająć i zlicytować przedmiot leasingu?

Dokumenty

Zgubiłem umowę leasingową. Czy mogę otrzymać duplikat?

Tak. Zazwyczaj jednak leasingodawcy naliczają opłatę manipulacyjną za wystawienie duplikatu jakiegokolwiek dokumentu, w tym faktury VAT - z reguły w wysokości kilkudziesięciu złotych.

Zgubiłem fakturę za ratę leasingową. Czy mogę otrzymać duplikat?

Tak. Zazwyczaj jednak leasingodawcy naliczają opłatę manipulacyjną za wystawienie duplikatu jakiegokolwiek dokumentu, w tym faktury VAT - z reguły w wysokości kilkudziesięciu złotych.

Zgubiłem / skradziono mi dowód rejestracyjny / tablice rejestracyjne? Co mam zrobić?

W przypadku utraty dokumentów pojazdu bądź tablic rejestracyjnych, należy poinformować o tym fakcie finansującego, którego przedstawiciel będzie mógł uzyskać wtórnik lub nowe tablice w urzędzie, w którym zarejestrowany jest pojazd. W przypadku kradzieży należy dodatkowo zgłosić ten fakt na policję. Uzyskanie wtórnika dowodu rejestracyjnego i/lub nowych tablic wiąże się z koniecznością poniesienia kosztu, na który składają się koszty rzeczywiste poniesione przez finansującego w wydziale komunikacji oraz ewentualnie opłata manipulacyjna.

Nie otrzymałem faktury za ratę leasingową. Nie wiem ile zapłacić? Czy muszę w ogóle płacić?

Żaden leasingodawca nie zwolni korzystającego z obowiązku uiszczenia raty z powodu niedotarcia faktury. Praktycznie każda umowa leasingu przewiduje, że korzystający musi trzymać się harmonogramu opłat będącego integralną częścią umowy.

Czy mogę otrzymywać fakturę elektroniczną (e-fakturę) za raty leasingowe?

Coraz więcej firm leasingowych ma możliwość przesyłania faktur w formie elektronicznej. Wystarczy złożyć stosowny wniosek/zgodę na otrzymywanie e-faktur. Zazwyczaj informacja o tym zamieszczana jest na stronach internetowych leasingodawców.

Czy mogę otrzymywać powiadomienia lub przypomnienia o terminie płatności poprzez e-mail lub SMS?

Niektóre firmy leasingowe umożliwiają korzystanie z usług powiadamiających o istotnych terminach związanych z przebiegiem umowy. Czasami są to jednak usługi płatne.

Policja zatrzymała dowód rejestracyjny? Co powinienem zrobić?

Należy poinformować o tym fakcie leasingodawcę oraz usunąć przyczyny z powodu, których dowód rejestracyjny został zatrzymany. Wtedy pracownik finansującego uda się do urzędu, w którym pojazd jest zarejestrowany, aby odzyskać dowód. Z tytułu tej czynności leasingodawcy naliczają opłaty manipulacyjne, z reguły około 100 zł lub więcej.

Czy mogę otrzymać opinię dotyczącą terminowości spłat i informację o braku zaległości?

Tak. Opinia może zawierać informacje o terminowości spłaty rat, kwocie zobowiązań, dacie zakończenia umowy, itp. Za wystawienie opinii leasingodawcy naliczają opłatę, z reguły około 50 zł.

Nie ma odpowiedzi na Twoje pytanie?

Zapytaj na forum

Pytaj 24h / 7 dni w tygodniu. Odpowiedzi i pomocy udzielają eksperci z branży. Przejdź do forum "Strefa leasingobiorcy">

5 1 1 1 1 1 5.00 (4)
Samochód osobowy

Wyszukiwarka ofert leasingowych

Skontaktuj się z najlepiej ocenianymi leasingodawcami,
otrzymaj od nich oferty leasingu
i w prosty sposób wybierz tańsze finansowanie

Chcesz dowiedzieć się więcej?


Drewniany samochód zabawkaJak zacząć jeździć samochodem o połowę droższym w ciągu 3 lat?

Weź samochód w leasing, wykup go i sprzedaj. Kolejny będziesz mógł wziąć nawet o połowę droższy nie płacąc więcej za ratę. Sprawdź jak…


Kalkulator i arkuszLeasing i podatki

Zagadnienia podatkowe dotyczące leasingu (PIT, CIT, VAT). Koszty i odliczenia. Zestawienie wszystkich poradników na FmLeasing.pl poruszających bezpośrednio i pośrednio kwestie podatkowe.


Joomla SEF URLs by Artio

FmLeasing.pl

FmLeasing.pl to istniejący od 2009 roku największy portal poświęcony leasingowi.
Ułatwiamy leasingobiorcom wybór lepszego finansowania i pomagamy minimalizować koszty związane z leasingiem oraz ubezpieczeniami.

Dowiedz się więcej

Portal FmLeasing.pl